Blog księgowy

Wpisy

Zmiany w rachunkowości od 2016 roku. Część 2

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat zmian w rachunkowości, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Dziś kontynuujemy wątek i wyszczególnimy kolejne zmiany wprowadzone przez Ustawę z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Ułatwień ciąg dalszy. Co jeszcze będzie uproszczone?

  • Klasyfikacja umów leasingu, tj. według zasad określanych w przepisach podatkowych,
  • odstąpienie do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • niestosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Wyłączenie małych organizacji pozarządowych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze stosowania przepisów o rachunkowości.

Są to:

  • jednostki, które działają w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • jednostki, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
  • jednostki, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.

Zmiana przepisów w zakresie terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro (dotyczy kwot 1.200.000 i 2.000.000).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (a nie jak dotychczas na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy). Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015r.

Rozszerzono obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania z działalności jednostki na spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej (zmiana art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli nadal nie wszystko jest dla Ciebie jasne, skontaktuj się ze specjalistami z biura księgowego, na pewno wszystko Ci wyjaśnią.

Szykuje się ciekawy rok dla przedsiębiorców!

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

 

Leave A Comment