Blog księgowy

Artykuły tagu obsługa księgowa poznań

Wpisy

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Z końcem stycznia mija termin złożenia deklaracji o zmianie preferowanej formy opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Każdy podmiot podatkowy powinien skupić się na wybraniu najkorzystniejszej opcji, ponieważ kolejna szansa na zmianę nastąpi dopiero w przyszłym roku.

Podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą wybrać spośród czterech form opodatkowania. Ostateczny wybór zależy od zasad rozliczania podatku i indywidualnych ulg dla przedsiębiorców. Specjaliści zajmujący się doradztwem podatkowym podkreślają, że każdy podmiot powinien dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości, aby wybrać tę, która będzie dla niego najkorzystniejsza.

Każda z form opodatkowania – podatek według skali ogólnej, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa – określona jest na innych zasadach. Zadaniem podmiotu podatkowego jest dokładne sprawdzenie, czy jest uprawniony do wybrania określonej formy, ponieważ urząd skarbowy nie kontroluje poprawności wyboru.

Podatnik powinien zorientować się, czy przysługują mu ewentualne ulgi podatkowe. Jeśli występuje możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub na zasadach obowiązujących dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór podatku obliczanego według skali. Przy pozostałych formach nie będzie bowiem możliwe skorzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia. W przypadku podatku według skali oraz podatku liniowego można również skorzystać z możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, które pozwalają na odpisanie od podatku pewnej części wydatków poniesionych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Te formy opodatkowania podlegają jednak obowiązkowi korzystania z obsługi księgowej, co może przysparzać problemów najmniejszym podatnikom.

W podjęciu decyzji na temat formy opodatkowania może pomóc doradca podatkowy. Specjaliści nie tylko obliczą wysokość przychodów, ale również przeanalizują dane dotyczące indywidualnych ulg oraz określą, czy dany rodzaj działalności gospodarczej podlega pod wybraną formę podatku.
Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

100 zmian dla firm – pierwsze ułatwienia

Z początkiem stycznia 2017 roku weszły w życie pierwsze zmiany dotyczące obsługi księgowej i podatkowej firm. Z pakietu 100 uproszczeń wprowadzono jak na razie około 30.

Na pakiecie skorzystają mniejsze firmy, których roczny przychód netto wynosi maksymalnie 2 miliony euro. Od 1 stycznia przedsiębiorstwa te nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, ale mają prawo do korzystania z uproszczonej obsługi księgowej. Do tej pory próg wynosił 1,2 miliona euro, obecny limit umożliwia wprowadzenie oszczędności w większej liczbie firm. Kolejna zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. 250 tysięcy euro – tyle wynosi obecnie maksymalny próg przychodów, które umożliwiają skorzystanie z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do tej pory limit wynosił 150 tysięcy euro.

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników nie będą zobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ustalania regulaminów pracy i wynagradzania. Usprawni to działanie około 50 tysięcy firm zatrudniających 20-49 pracowników oraz umocni na tym polu pozycję przedsiębiorstw, które mają maksymalnie 19 osób. Do tej pory tylko te najmniejsze firmy miały prawo do rezygnacji z funduszu i regulaminów.

Wprowadzone zostały również zmiany chroniące prawa uczciwych podatników. Kontrole mają być przeprowadzane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tylko wtedy, gdy występuje realne prawdopodobieństwo naruszenia lub złamania prawa. Ponadto kontrole urzędowe będą mogły zbadać każdą sprawę wyłącznie raz; powtórna kontrola dotycząca tego samego zagadnienia nie będzie możliwa. Obecny system w dużej mierze opiera się na biurokracji, która również ma zostać ograniczona dzięki wprowadzonym zmianom.

Pierwsza ustawa wprowadzająca zmiany została oceniona pozytywnie. Zarówno eksperci, jak i przedsiębiorcy, jednogłośnie stwierdzają, że to duży krok do przodu i czynnik, który pozwala z nadzieją spojrzeć w przyszłość polskich firm. W ramach pakietu wprowadzonych zostanie kilka ustaw, planowana jest również szersza konstytucja dla biznesu.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Jak rozliczyć koszt prezentów dla pracowników

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to w wielu firmach okazja do obdarowania pracowników prezentami. Wchodzące w ich skład produkty lub usługi traktowane są jako dodatkowe świadczenia, w związku z czym niosą za sobą określone skutki podatkowe. Jak ta kwestia wygląda z punktu widzenia pracownika, a jak musi do niej podejść pracodawca?

Prezent dla pracownika może przyjąć formę materialną lub niematerialną. Zalicza się zatem do nich zarówno karty przedpłacone, upominki i paczki świąteczne, jak i dofinansowania do wycieczek czy inne, mniej typowe usługi. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, prezent otrzymany przez pracownika stanowi jego przychód wynikający ze stosunku pracy. Ma to znacznie niezależnie od typu umowy, na jakiej jest zatrudniony. Każdy przychód pracownika powinien zostać opodatkowany, możliwe jest jednak zwolnienie z tego obowiązku, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Aby otrzymany prezent został zwolniony z obowiązku opodatkowania, musi stanowić świadczenie o charakterze rzeczowym lub pieniężnym, zaś środki przeznaczone na jego sfinansowanie powinny pochodzić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.  Ważne jest również, aby łączna suma świadczeń socjalnych otrzymanych przez pracownika w całym roku podatkowym nie przekraczała 380 złotych. Jeśli wszystkie wymienione wyżej warunki zostaną spełnione, dział zajmujący się obsługą księgową danej firmy nie musi pobierać z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek od dodatkowego przychodu. Również dla pracodawcy może to oznaczać korzyść. W takim przypadku środki przeznaczone na prezenty dla pracowników będą mogły zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu, dzięki czemu zachowuje on prawo do uzyskania zwrotu. Warto jednak zwrócić uwagę, czy dane świadczenia nie są wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako wyłączone z kosztów.

Inna sytuacja występuje, jeśli pieniądze na prezenty dla pracowników będą pochodziły ze środków obrotowych firmy. W takim przypadku muszą one zostać uznane za przychód pracownika, pracodawca jest zatem zobowiązany do doliczenia ich wartości do podstawy opodatkowania i odprowadzenia stosownej zaliczki.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Księgowość 2.0. Technologia w biurze rachunkowym

Czas to pieniądz, jak głosi przysłowie – warto nim zatem w odpowiedni sposób zarządzać. Minęły już dawno czasy liczydeł i opasłych tomów księgowych. Obecnie gwarancją sukcesu jest umiejętne wykorzystanie nowych technologii, aby zapewnić klientom jeszcze szybszą i sprawniejszą obsługę księgową.

Dla młodszych pokoleń komunikacja za pośrednictwem Internetu jest już codziennością. Spowodowało to podejście w nowy sposób do tradycyjnych zawodów, takich jak księgowy. Potrzebom internetowej komunikacji i wymaganiom stawianym przez młode pokolenie odpowiada biuro rachunkowe online. Umożliwia to stały dostęp do ksiąg i łatwiejszą komunikację pomiędzy księgowym a właścicielem firmy.

Wsparciem dla księgowego są nowe rozwiązania, które eliminują konieczność ręcznego przepisywania danych do programu. Automatyczne wprowadzanie faktur do systemu usprawnia cały proces i dzięki temu umożliwia efektywniejsze zaplanowanie pracy. Programy oparte są o mechanizm sztucznej inteligencji, która wspiera całokształt obsługi księgowej. Warto jednak pamiętać, że obecny poziom techniki nie może zagwarantować stuprocentowej skuteczności programów komputerowych. Nie stanowią one zatem konkurencji dla zawodu księgowego, ale są jedynie skutecznym wsparciem podczas prowadzenia księgowości w firmie.

Istotne są również aplikacje pomocne przy obsłudze klienta. Dzięki nim możliwe jest przesyłanie faktur i innych dokumentów już w formie elektronicznej oraz nadanie klientom uprawnień do wglądu w elektroniczne archiwum. Wpływa to również na łatwość komunikacji pomiędzy księgowym a właścicielem obsługiwanej firmy.

Specjaliści twierdzą, że w dobrym biurze rachunkowym oprócz wiedzy i doświadczenia księgowych liczy się również otwartość na nowe technologie. Jest to odpowiedź na rozwijającą się technikę, która stawia nowe możliwości przed przedsiębiorcami. Nowe możliwości oznaczają oczywiście duże potrzeby, które zrealizować może biuro rachunkowe online.

Cyfryzacja w prowadzeniu księgowości umożliwia również podwyższenie bezpieczeństwa dokumentów. Programy księgowe w specjalny sposób szyfrują powierzone dane, dzięki czemu niepowołana osoba będzie miała większe trudności podczas ewentualnej próby złamania zabezpieczeń. W niektórych przypadkach może być to kwestia szczególnie ważna, nie tylko z punktu widzenia ochrony danych osobowych, ale również bezpieczeństwa całej firmy.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Krajowa Administracja Skarbowa

Trwają prace nad ustawą dotyczącą powołania Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona na celu reorganizację obecnie funkcjonującej administracji podatkowej, uszczelnienie systemu oraz konsolidację urzędów z jednostkami Służby Celnej. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Rząd podkreśla, że zmiany mają wprowadzić spójny system w miejsce obecnych urzędów. W tej chwili Służba Celna, administracja skarbowa oraz urzędy kontroli skarbowej działają niezależnie od siebie, mają oddzielne systemy informatyczne i nie ma możliwości szybkiego przesyłania informacji między nimi. Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej ma na celu usunięcie tych barier i stworzenie jednolitego systemu. Jednostka ma być nadzorowana przez wiceministra finansów, zaś podlegać będzie ministrowi.

Jednostki administracyjne działające w takiej formie mają poprawić poziom ściągalności podatków. Uszczelnienie systemu podatkowego dzięki utworzeniu jednolitej struktury oznacza zatem większe wpływy do budżetu państwa. Dzięki temu ma być również możliwe utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Część osób pracujących już w administracji skarbowej ma zostać oddelegowana do pomocy podatnikom w obsłudze księgowej. Pozostali pracownicy zyskają większe kompetencje i możliwości, które będą miały bezpośredni wpływ na uszczelnienie systemu.

Opinie na temat projektu nie są w sejmie jednoznaczne. Przeciwnicy ustawy podkreślają, że będzie ona nieczytelna dla przeciętnego podatnika i w miejsce obecnie funkcjonujących jednostek wprowadzi systemowy chaos. Wskazują również, że obecny projekt ustawy nie gwarantuje możliwości dalszego zatrudnienia obecnym pracownikom organów administracji podatkowej. Podnoszą się także głosy, że ustawa ma na celu ciche zlikwidowanie Służby Celnej i jej obecnych miejsc pracy. Zgodnie z szacunkami, w 2015 roku w jej organach zatrudnionych było prawie 15 tysięcy osób. Czarny scenariusz przedstawiany przez przeciwników ustawy przewiduje utratę pracy u większości z nich.

Jednocześnie posłowie pozytywnie oceniają pomysł reorganizacji administracji podatkowej. Wskazują jednak, że nie może ona zostać przeprowadzona w proponowanej formie. Obecnie ustawa jest na etapie czytań. W drugim czytaniu został złożony wniosek o odrzucenie projektu, umotywowany przewidywanym chaosem i nieporządkiem w przypadku jego wprowadzenia w życie.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Cyfryzacja w systemie podatkowym

Zmiany wprowadzające nowe technologie do obsługi księgowej firm postępują. Oprócz obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych on-line, który wejdzie w życie w 2018 roku, ministerstwo rozwoju chce również zrezygnować z paragonów w wersji papierowej na rzecz ich wirtualnych odpowiedników. Projekt spotkał się z różnymi opiniami, przeciwni takiemu rozwiązaniu są między innymi przedsiębiorcy.

Przedstawiciele firm obawiają się podwyższenia kosztów eksploatacji kas fiskalnych przesyłających dane bezpośrednio do organów podatkowych. Obawy budzi także podłączenie do sieci oraz jakość przesyłanego w Polsce sygnału. Choć rząd zapewnia, że do 2017 roku znikną nadal obecne w kraju „białe plamy” na mapie podłączenia do internetu, przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości odnośnie do jakości dostępu do sieci.

Eksperci wykazują, że samo rozwiązanie jest dobrym krokiem na drodze do pełnej cyfryzacji systemu podatkowego. Słabą stroną proponowanego wyjścia jest jedynie aspekt techniczny. Nie w każdym miejscu możliwe jest uzyskanie połączenia z siecią na tym samym poziomie, sklepy zlokalizowane w małych wsiach będą mogły mieć problem z wywiązaniem się z tego obowiązku.

Specjaliści wskazują także okres wdrożenia nowych rozwiązań – czyli przełom grudnia i stycznia – jako czas wzmożonego ruchu w przedsiębiorstwach, w związku z czym obowiązek zapewnienia urządzeń umożliwiających wydawanie wirtualnych paragonów byłby dla nich dodatkowym obciążeniem. Zdaniem ekspertów może to sprawić, że przedsiębiorcy nie poświęcą temu zagadnieniu należytej uwagi i wprowadzą rozwiązania tymczasowe lub też nie wprowadzą ich wcale.

Ministerstwo rozwoju jako główny cel wprowadzenia e-paragonów wskazuje próbę ograniczenia szarej strefy. Temu ma służyć również stosowanie samych kas umożliwiających połączenie z internetem i automatyczne przesyłanie dokumentacji podatkowej do odpowiednich organów. Przedsiębiorcy zobowiązani są do wymiany urządzeń rejestrujących sprzedaż do końca 2017 roku. Ta konieczność także jest oceniana niejednoznacznie, eksperci twierdzą, że może to oznaczać koniec dla wielu mniejszych firm, których nie stać na tak szybką wymianę kas fiskalnych oraz zapewnienie im szeregu odpowiednich interfejsów umożliwiających przesyłanie danych i komunikację z terminalem płatniczym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Nowe rozwiązania w kwestii podatku od sprzedaży detalicznej

Trwają prace nad koncepcjami zmian w podatku od sprzedaży detalicznej. Wśród proponowanych możliwości znajduje się dostosowanie stawki podatku do powierzchni handlowej, którą dysponuje płatnik.

Obecna wersja zakłada różne stawki podatku w zależności od obrotów przedsiębiorstwa. Ta koncepcja podatku została skrytykowana przez Komisję Europejską, konieczne jest zatem wprowadzenie innego wariantu. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie polskiego podatku od handlu detalicznego, jej zdaniem obecny system faworyzuje mniejsze sklepy, co może zostać uznane za pomoc publiczną.

Proponowany model zbieżny jest z systemem wprowadzonym we Francji. Tam opodatkowaniem objęte są sklepy prowadzące handel detaliczny, zajmujące powierzchnię większą niż 400 m2 i generujące roczny obrót wyższy niż 460 tysięcy euro. Kwotę podatku nalicza się od wysokości rocznych obrotów w przeliczeniu na metr kwadratowy. Im większa stawka przypada na jednostkę powierzchni lokalu, tym wyższym podatkiem objęty jest płatnik. Najniższą stawkę należy płacić w przypadku sklepów, w których obrót na metr kwadratowy wynosi mniej niż 2999 euro. Ci płatnicy muszą zapłacić 5,74 euro za każdy metr kwadratowy.

Obowiązująca od 1 września bieżącego roku ustawa wprowadziła dwie stawki podatku zależne od rocznego przychodu podatnika. 0,8% wynosi podatek od przychodów pomiędzy 17 a 170 milionów miesięcznie. Powyżej 170 milionów stawka opodatkowania jest równa 1,4%. Podatek od sprzedaży detalicznej nie obejmuje VAT, sprzedaży przez internet oraz prowadzonej na rzecz przedsiębiorców. W przypadku firm generujących miesięczny przychód niższy niż 17 milionów nie stosuje się opodatkowania. Tak zorganizowany system miał na celu zrównanie warunków obsługi księgowej małych sklepów i dużych sieci handlowych, aby ochronić rodzinne firmy przed wyparciem z rynku.

W tej chwili podatek od handlu detalicznego w obecnej formie został zawieszony. Trwają prace nad założeniami nowego systemu, który zostanie wprowadzony 1 stycznia 2017 roku. Zmiany w ustawie budżetowej zakładają korektę niektórych istniejących już przepisów oraz wprowadzenie nowej formuły poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Jedną z możliwości jest podatek w formie nawiązującej do systemu francuskiego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Ujednolicenie PIT i ulgi dla artystów

Ostatnie zmiany w kwestii ujednolicenia systemu podatkowego zostały zaakceptowane. Oznacza to, że stawka podatku od osób fizycznych zostanie połączony ze składkami na Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

Reforma ma na celu likwidację degresywności, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku oraz ujednolicenie całego systemu i uproszczenie procedur dla prowadzących działalność gospodarczą. Skomplikowane procesy i znaczne obciążenia składkami uważa się za główną przyczynę braku przedsiębiorczości wśród Polaków. Obecnie składka na ZUS wynosi 1,200 złotych rocznie. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności przysługują ulgi, po tym czasie większość przedsiębiorców zamyka działalność. Nie ustalono jeszcze, jak stawka ma zostać naliczana. Możliwe, że jej wysokość będzie zależna od sumy dochodów.

Nowelizację ustawy o PIT zaproponował także minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z nią ma zostać zniesiony limit kosztów dla twórców. Do tej pory przysługiwało im prawo do odliczenia 50% kosztów podatkowych. Maksymalnie mogli zatem odliczyć kwotę od przychodu do 85 528 zł, czyli równą 42 764 zł. Jeśli łączne koszty podatkowe wynoszą więcej, twórca traci prawo do nadwyżki. Projekt nowelizacji znosi ten limit między innymi dla architektów, muzyków, aktorów, twórców literatury pięknej i dziennikarzy. Nowe reguły dotyczące rozliczeń miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2017 roku.

Obecnie stosowane zasady prowokowały artystów do poszukiwania innych rozwiązań mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jednym z popularniejszych wyjść jest możliwość założenia działalności gospodarczej i dzięki temu odliczania kosztów jej prowadzenia. Pozwalało to na korzystanie z podatku liniowego wynoszącego 19% przychodów, nie zaś 32% jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zarabiających więcej niż 12 tysięcy brutto miesięcznie.

Państwo uzasadnia swoją decyzję mecenatem obejmującym artystów. Swoje wsparcie chce pokazać między innymi poprzez poprawę warunków ich obsługi księgowej. Wykazuje także, że ulga tego typu wymaga uszczelnienia, ponieważ w chwili obecnej korzystają z niej nie tylko artyści, ale także osoby wykonujące inne zawody.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Polska z dużą luką VAT

Nie wszyscy korzystają z profesjonalnej obsługi księgowej. Z raportu opublikowanego 6 września 2016 roku przez Komisję Europejską wynika, że Polska jest jednym z krajów z największą luką VAT. Różnica między kwotą przychodów, które powinny być wpłacane do budżetu, a kwotą tych, które rzeczywiście wpływają, wynosi 24,08% – czyli 38 miliardów złotych.

Ministerstwo Finansów postawiło sobie zmniejszenie luki w VAT za jeden z głównych celów na najbliższe lata. Do tej pory wprowadzona została baza numerów identyfikacji podatkowej oraz zmiany w organizacji jednostek systemu podatkowego. Wśród planów resortu jest jeszcze uszczelnienie całości systemu, aby niemożliwe było wyłudzenie zwrotu podatku, a także regulacje wykrywające uchylanie się od zapłaty należnej kwoty przez podatnika. Sejm ma zająć się tymi zmianami jeszcze we wrześniu.

W ostatnich latach sytuacja podatkowa nieco się poprawiła. W 2012 roku luka VAT w Polsce wynosiła 26%, więc można zaobserwować stopniowy wzrost kwot wpłacanych w ramach podatku. Nadal jednak brakuje nam dużo do krajów Europy Zachodniej. Jak twierdzą specjaliści, tak wysoka luka VAT dotyczy przede wszystkim krajów ze słabą administracją podatkową. Polski system istotnie do najsilniejszych nie należy – eksperci oceniają go jako nieszczelny i dający duże pole do nadużyć.

Komisja Europejska zaproponowała krajom unijnym rozwiązanie problemu oparte na zmianach w systemie VAT dla handlu transgranicznego. Obecnie stosowany system został wprowadzony w 1993 roku jako przejściowy, w związku z czym jest bardzo niedopracowany i pełen luk. Komisja Europejska planuje wprowadzić dla handlu międzygranicznego te same regulacje, które obowiązują przy sprzedaży wewnętrznej w państwie. Szacuje się, że takie rozwiązanie pomogłoby zyskać krajom Unii Europejskiej nawet 40 miliardów euro rocznie, czyli nadrobić około 80% strat.

Gorzej niż Polska w rankingu wypadło sześć państw: Rumunia, Litwa, Malta, Słowacja, Grecja oraz Włochy. Pierwsze miejsce przypadło Luksemburgowi, gdzie luka VAT wynosi zaledwie 3,8%. Wśród większych krajów wysokie miejsce zajęły Niemcy, z luką w podatkach wynoszącą 10%.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Mała ustawa o innowacyjności – szansa dla przedsiębiorców i uczelni

Rząd przyjął projekt małej ustawy o innowacyjności. Zgodnie z jej założeniami, od 1 stycznia 2017 roku będzie możliwe skorzystanie z ulgi podatkowej przewidzianej dla przedsiębiorstw, które inwestują w rozwój nauki. Ma to na celu zachęcenie do wspierania prac badawczo-naukowych, a dzięki temu zwiększenie nakładów finansowych ośrodków badawczych.

Projekt małej ustawy zakłada jak najszybsze wprowadzenie zmian. Do końca roku ma zostać przygotowany szkic dużej ustawy o innowacyjności, która będzie uzupełniać treść pierwotną i eliminować przepisy obowiązujące obecnie. Nowelizacja, którą rząd planuje wprowadzić 1 stycznia 2018 roku, ma już stanowić ustawę docelową.Plan ustawy o innowacyjności był zarysowany już podczas kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego, jednak w toku prac legislacyjnych odstąpiono od jego wykonania.

Dla obsługi księgowej przedsiębiorstw wprowadzenie ustawy oznacza przede wszystkim znaczne ulgi podatkowe za wspieranie działalności badawczo-naukowej, podwyższenie maksymalnej kwoty obniżenia oraz podwojenie czasu, w którym możliwe jest uzyskanie niższej stawki. Oprócz tego zniesieniu ma ulec opodatkowanie aportu własności intelektualnej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla przy tym, że prace nad ustawą nie są zakończone i zapowiada, iż ostateczna stawka ulg może być jeszcze wyższa.

Nowa ustawa oznacza zmiany nie tylko dla przedsiębiorców. Po jej wprowadzeniu uczelnie wyższe zostaną zobligowane do przeznaczania na komercjalizację badań 0,5% dotacji otrzymywanych na utrzymanie potencjału badawczego. Ma to na celu połączenie nauki z przedsiębiorczością oraz uproszczenie procedur wymaganych do skomercjalizowania wyników badań. Do tej pory uczelnie były zobowiązane do nadawania własności intelektualnej za każdym razem, niezależnie od planów naukowców względem opracowanych wyników badań. Po wprowadzeniu ustawy będzie to możliwe jedynie na wniosek badacza zainteresowanego komercjalizacją swojej pracy. Ma to stanowić znaczne ułatwienie pracy uczelni wyższych.

Projekt ustawy powstał we współpracy różnych resortów, przede wszystkim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów. Nowa ustawa ma na celu nawiązanie trwałej i efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami oraz odbiurokratyzowanie procedur, które obecnie utrudniają działanie obu tym grupom.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl