Blog księgowy

Artykuły tagu księgowość poznań

Wpisy

Zatrudnienie osoby pozbawionej wolności

Badania wykazują, że praca wspiera proces resocjalizacji osoby skazanej na długotrwały pobyt w więzieniu. Nie tylko zapewnia osadzonemu kapitał do wykorzystania po wyjściu na wolność, ale także pomaga mu efektywniej zarządzać swoim czasem i uczy systematyczności. Na zatrudnieniu skazanego zyskuje również pracodawca, który zdecydował się na ten sposób wsparcia resocjalizacji osób ukaranych ograniczeniem wolności. Skazani wykazują się dużym zaangażowaniem w pracę, zaś przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie w zakresie księgowości.

Osadzonego można zatrudnić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Skazani mogą zostać skierowani do pracy nieodpłatnej w organach administracji publicznej i samorządu terytorialnego, organizacjach pożytku publicznego oraz w instytucjach charytatywnych. Firmy, spółki oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają prawo do zatrudnienia osadzonego z zapewnieniem mu wynagrodzenia.

Do jednostki penitencjarnej położonej w pobliżu zakładu pracy należy wysłać zapytanie ofertowe. Musi ono uwzględniać podstawowe dane firmy, zakres i czas prac, w których mógłby pomóc osadzony, oraz miejsce pracy i liczbę planowanych pracowników. Należy także skontaktować się z osobą wyznaczoną do koordynowania kwestii zatrudnienia skazanych w odpowiednim Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej.

Osoby zatrudniające więźniów mają prawo do ryczałtu w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, które przysługuje zatrudnionej osobie pozbawionej wolności. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, która może podnieść kwotę ryczałtu do 40%. Ma to na celu poprawę warunków zatrudnienia skazanych oraz zwiększenie odsetka pracujących. Najnowsze badania wskazują, że procent osadzonych podejmujących pracę zarobkową z roku na rok spada – w 2015 było to zaledwie 10 tysięcy osób. Ze statystyk Służby Więziennej wynika, że ogółem w celach przebywa 70 tysięcy więźniów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, pracodawcy zatrudniający osadzonych mogą także ubiegać się o dotacje i pożyczki z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Pożyczki nie ulegają oprocentowaniu. Mają one wspomóc pracodawcę, wyrównać zwiększone koszty zatrudnienia więźnia oraz wesprzeć możliwość wypłacania wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości. Obecnie stawka wynosi 1850 złotych, od tej kwoty odlicza się składki pracownicze, kwoty na fundusze pomocy postpenitencjarnej oraz ewentualne alimenty.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Duża nowelizacja ustawy o VAT

Prace nad dużą nowelizacją ustawy o VAT powoli dobiegają końca. W nowej ustawie ma znaleźć się szereg zmian uszczelniających system podatkowy i wykluczających możliwości nadużyć. Jeśli projekt przejdzie pozytywnie przez dalsze etapy, nowelizacja zostanie wprowadzona 1 stycznia 2018 roku.

Zmiany obejmą między innymi procesy rejestrowania i wyrejestrowywania podatników VAT. Na niektóre podmioty zostanie nałożony obowiązek wpłacenia kaucji podczas rejestracji. Będzie to dotyczyło podatników, którzy do tej pory zalegali z płatnością podatków lub byli wcześniej skazani za przestępstwa podatkowe. Kaucja nie będzie miała jednej ustalonej kwoty, jej wysokość ma zależeć od czasu, w którym utrzymywały się zaległości oraz ich łącznej sumy. Wprowadzone zostaną także limity minimalnej i maksymalnej możliwej kaucji. Takie rozwiązanie ma być główną bronią ministerstwa w walce z nadużyciami na polu VAT.

Z rejestru podatników VAT wykreślone zostaną te podmioty, z którymi nie ma kontaktu na wezwanie organów podatkowych, a także firmy zawieszające działalność na 6 miesięcy oraz nieskładające przez ten czas deklaracji podatkowych. Docelowo rozwiązanie ma objąć również podmioty wystawiające fikcyjne faktury.

Zmiany będą dotyczyć również okresów rozliczeniowych. Małe firmy mają rozliczać się w trybie kwartalnym, zaś większe – w miesięcznym. Rozważane jest wyjście, zgodnie z którym wszystkie firmy będzie obowiązywać miesięczny okres rozliczeniowy w pierwszym roku działalności. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać ostateczna wersja nowelizacji.

Wprowadzone mają zostać nowe sankcje za wyłudzenia. Zaniżenie kwoty podatku do zapłaty lub zawyżenie sumy możliwego zwrotu ma być karane naliczeniem obciążenia w wysokości 30% wyliczonego podatku. Sankcje wynoszące 100% sumy będą obowiązywały w przypadku podatników wystawiających fikcyjne faktury.

Nowelizacja ma usunąć możliwość złożenia czynnego żalu podczas korekty deklaracji podatkowej. Rozszerzona zostanie z kolei szansa na dobrowolne poddanie się karze w przypadku podatników, u których kontrola wykazała nadużycia w księgowości.

Według ministerstwa największe nadużycia dotyczą branży tytoniowej, paliwowej, alkoholowej i w obrocie olejem rzepakowym. Analizie poddane zostały mechanizmy podatkowe związane z tymi branżami i to w nich mają zostać wprowadzone dodatkowe regulacje.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Nowe stawki wynagrodzenia dla rozpoczynających pracę

Dobre wiadomości dla stawiających pierwsze kroki na rynku pracy: nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę znosi zapis obniżający kwotę wypłacaną pracownikom w pierwszym roku wykonywania przez nich obowiązków zawodowych. Od 1 stycznia 2017 roku wszyscy pracownicy będą otrzymywać pełne wynagrodzenie, niezależnie od stażu pracy.

Do tej pory w pierwszym roku pracy pracownicy mogli liczyć co najmniej na 80% stawki minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami, ta kwota ma wzrosnąć z obecnych 1850 złotych do 2 tysięcy. Wprowadzone zostanie również zabezpieczenie dla pracowników dopiero rozpoczynających karierę.

Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego to kwestia wzbudzająca duże emocje. Specjaliści twierdzą, że może się to okazać groźne dla mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających mniej niż dziewięć osób. Efektem zmian w księgowości i podwyższenia kwoty wynagrodzenia może być zwolnienie części pracowników. Przykładem skrajnego rozwiązania tej kwestii jest przewidywane przeniesienie działalności do szarej strefy lub nawet zamknięcie prowadzonych przedsiębiorstw. W świetle zapowiedzi rządu dotyczących promocji przedsiębiorczości oraz wspierania mniejszych firm, wprowadzenie nowej ustawy wydaje się mieć skutek zupełnie odwrotny.

Zmiany wprowadzono również w zakresie wypłacania dodatków za pracę w porze nocnej. Do tej pory były one doliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po wprowadzeniu przepisów nowej ustawy wypłata z tego tytułu będzie stanowić dodatkową rekompensatę, nie zaś element składowy stawki minimalnego wynagrodzenia.

Od stawki minimalnej wypłaty zależy wysokość wielu świadczeń wypłacanych dodatkowo pracownikowi. Po ustawowej podwyżce wynagrodzenia zwiększeniu ulegną m.in.: stawka za niezawiniony przez pracownika przestój, rekompensata z tytułu zwolnienia grupowego, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania czy świadczenie dla osób odbywających praktyki absolwenckie.

Nowa ustawa powoduje konieczność zmiany treści umowy o pracę. Dotyczy to tych pracowników, którzy w umowach mają wpisaną konkretną kwotę wynagrodzenia. Nie będzie potrzeby zmiany w tych umowach, które określają wypłatę jako minimalne wynagrodzenie, bez podawania ścisłej stawki.

Od 2017 roku zmieni się również minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę. Zatrudnieni na umowę zlecenie od 1 stycznia zarabiać będą 12 złotych brutto.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Podatek od sprzedaży detalicznej

W tym roku nastąpią kolejne zmiany w księgowości. 30 lipca 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Wprowadza ona nowy podatek w dwóch stawkach. Obowiązująca stawka dla każdego przedsiębiorcy będzie zależeć od kwoty miesięcznego przychodu.

Od miesięcznego przychodu mieszczącego się w granicach między 17 mln zł a 170 mln zł stawka podatku będzie wynosić 0,8%. Przychód powyżej 170 mln zł będzie opodatkowany stawką 1,4%. Kwota wolna od podatku w skali roku wynosi 204 mln zł.

Podatek będzie pobierany od sprzedaży detalicznej, czyli dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie bierze się tutaj pod uwagę sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, opodatkowaniu nie podlega również sprzedaż przez Internet. W kwocie wprowadzonej przez ustawę nie uwzględnia się podatku od towarów i usług VAT.

Nowa ustawa ma za cel przede wszystkim zwiększenie dochodów państwa. Szacuje się, że w 2017 roku – pierwszym pełnym roku obowiązywania nowych przepisów – wpływy z niej sięgną 1,9 mld zł brutto. Projekt zakłada również zrównanie zasad działania małych sklepów osiedlowych i dużych sieci. Do tej pory prawo chroniło te drugie, co powodowało wypieranie z rynku sklepików rodzinnych.

Pierwsza wersja ustawy zakładała inne stawki podatku w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta. Projekt miał wprowadzić również dodatkowe opodatkowanie dla sieci franczyzowych. Te pomysły wzbudziły jednak falę protestów, przede wszystkim w środowisku handlowców, dlatego odstąpiono od ich wprowadzenia w życie. Kolejny projekt zakładał trzy stawki podatku: dla przychodów pomiędzy 1,5 mln zł a 17 mln zł, 17 mln zł a 170 mln zł oraz powyżej 170 mln zł. Ostateczna wersja ustawy jest pozbawiona najniższej stawki.

Ustawa doprecyzowuje pojęcie działalności gospodarczej, nawiązując w definicji do przepisów o podatku od towarów i usług. Jeśli usługi towarzyszące sprzedaży będą odrębnie ewidencjonowane, również będą podlegały opodatkowaniu.

Ustawa wejdzie w życie 1 września 2016 roku.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl