Blog księgowy

Artykuły tagu księgowość poznań

Wpisy

Minimalna stawka godzinowa nie obejmie prac sezonowych?

Niedawno, bowiem 1 stycznia 2017 roku, wprowadzono obowiązek wypłacania osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług minimalnej stawki godzinowej. Wynosi ona 13 złotych. Co ciekawe, resort pracy ma w planie wyłączenie spod tego obowiązku prac sezonowych. Co to oznacza?

Aby wyłączyć prace sezonowe spod obowiązku opłacania stawki minimalnej resort pracy rozważa wprowadzenie nowego rodzaju umowy. Dotyczyłaby ona krótkotrwałego zatrudnienia, głównie w rolnictwie: np. przy zbiorach warzyw i owoców. Kontrakty te nie stanowiłyby umowy o świadczeniu usług czy też zlecenia. W związku z tym nie obejmowałaby go stawka godzinowa w wysokości 13 złotych.

Przyczyną pojawienia się takiej propozycji są realia rynku rolniczego i niestabilne i raczej niskie ceny skupu produktów rolnych. W przypadku tak wysokich stawek dla niektórych rolników zbiór pewnych produktów byłby zbyt kosztowny i nieopłacalny – zyski ze sprzedaży nie byłyby w stanie pokryć kosztów zatrudnienia.

Zmiany w tej kwestii mogą dotyczyć bardzo dużej grupy zatrudnionych: w sezonie przy dorywczych pracach w branży rolniczej zatrudnia się około 400-500 tysięcy osób. Jednocześnie koszty zatrudniania rosną (mimo coraz częstszego zatrudniania osób z zagranicy, którym dodatkowo trzeba zapewnić zakwaterowanie). Co prawda wzrastają także ceny, które oferuje się producentom rolnym, jednak tendencja ta nie jest stała i zmienia się w zależności od pory roku czy koniunktury na rynku.

Zatrudnienie w sektorze rolniczym zdecydowanie różni się od innych branż, co powinno być uwzględnione. Jedną z istotniejszych różnic jest sezonowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę i uzależnienie od warunków atmosferycznych. Jednakże sezonowe zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników występuje także w innych branżach (m.in. w gastronomii), co wywołuje kolejne wątpliwości i skłania do rozważenia nowych, odrębnych reguł.

Kolejną istotną kwestią dla księgowości oraz samych rolników jest określenie rodzaju pracy, która ma zostać objęta innymi przepisami – a to zadanie nie należy do łatwych. Wynika to z bardzo różnorodnych prac wykonywanych w rolnictwie i sadownictwie. Zbyt ogólne przepisy mogą prowadzić do nadużyć, natomiast zbyt szczegółowe przyczynią się do konieczności kolejnych regulacji i powstawania wątpliwości.

Wpisy

Czym są dokumenty księgowe?

W księgowości podstawą do wykonywania wszelkich prac jest odpowiednia dokumentacja. Czym dokładnie są dokumenty księgowe i co się do nich zalicza?

Dokument księgowy (nazywany również dowodem księgowym) najprościej ujmując jest dokumentem, który jest potwierdzeniem wydarzenia gospodarczego, które zostało ujęte w księgach rachunkowych. Sporządzane są w celu dokonanie na ich podstawie analizy ekonomicznej firmy. Jednocześnie są źródłem do przeprowadzania kontroli sprawozdania finansowego, a także dowodem w razie wystąpienia ewentualnych sporów.

Podział dokumentów

Jako że dowody księgowe są bardzo różnorodne, są one odpowiednio klasyfikowane. Najczęstszy podział stosuje się ze względu na jednostkę, która je wystawia.

 •  dowody zewnętrzne obce – czyli dokumenty otrzymane od zewnętrznych kontrahentów, np. faktury, rachunki;
 •  dowody zewnętrzne własne – oryginalne dokumenty wystawiane przez organizację i przekazywane kontrahentowi, m.in. wystawiane faktury, noty księgowe, rachunki;
 •  dowody wewnętrzne – dotyczą one dokumentowania operacji wewnątrz organizacji. Są to np. dokumenty obrotu kasowego (KP, KW, druk zaliczki, druk rozliczenia zalicz¬ki), listy płac, rachunek rozliczenia umów zlecenia i umów o dzieło, dokumenty obrotu magazynowego (PZ, RW, MM), czy też dokumenty obrotu środ¬ków trwałych (OT, PT, LT);
 • dowody zbiorcze – służą one do wykonana łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych. Są to np. raporty kasowe.
 • dowody korygujące (faktury korygujące)

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Zawartość takich dokumentów jest określone w ustawie o rachunkowości. W dowodach księgowych powinno znajdować się:

 • określenie rodzaju dowodu;
 • datę operacji i sporządzenia dowodu;
 • określenie stron (nazwa, adres, numery identyfikacyjne), które pozwolą jednoznacznie zidentyfikować uczestników danej operacji;
  opis danej operacji, jej wartość, jeśli to możliwe ilość (liczbę) oraz cenę jednostkową;
 • czytelne podpisy osób odpowiedzialnych za operacje, które umożliwią ich jednoznaczną identyfikację;
 • zapis stwierdzający sprawdzenie dowodu oraz opis kwalifikujący dowód do ewidencji (dekretacja dowodu) wraz z podpisem osób odpowiedzialnych.

Funkcje

Dokument księgowy jest podstawą księgowania i stanowi przede wszystkim dowód, że opisane w nim operacje rzeczywiście miały miejsce i nastąpiły w określonym miejscu i czasie. Jest też podstawowym źródłem informacji o zdarzeniach gospodarczych, do których doszło w firmie.

Dokumenty księgowe powinny być kompletne, rzetelne (czyli zgodne z przebiegiem operacji gospodarczych), a także wolne od jakichkolwiek błędów. Co więcej, w dowodach księgowych nie można niczego wymazywać i wprowadzać przeróbek. Dlatego też księgowość powinna być wykonywana niezwykle dokładnie.

Wpisy

Rejestracja VAT-UE

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej dostęp do zagranicznych rynków stał się o wiele prostszy. W związku z tym polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują wymiany handlowe z innymi krajami. Tego typu transakcje nazywane są transakcjami wewnątrzwspólnotowymi i wymagają one innego sposobu rozliczania – mowa o VAT-UE. Polega ona na rozliczaniu podatku przez nabywcę w miejscu, w którym ma siedzibę.

Kogo dotyczy VAT-UE?

Tego typu rozliczenie dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z zagranicznymi kontrahentami w obrębie państw Unii Europejskiej. Obowiązkiem objęte są też firmy, które korzystają ze zwolnienia VAT i dokonujące transakcji na terenie Unii.

Jak zarejestrować się do VAT-UE?

Aby się zarejestrować do takich rozliczeń przedsiębiorca musi złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. W tym wypadku potrzebny jest formularz VAT-R. Jeśli podatnik jest już zarejestrowany na potrzeby VAT (jako podatnik czynny czy też zwolniony), to musi zgłosić tylko aktualizację na wspomnianym wcześniej formularzu VAT-R. Istotna jest tu data rozpoczęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych. Po rejestracji urząd skarbowy nadaje przedsiębiorcy odpowiedni „europejski’ NIP, który służy podczas transakcji zagranicznych.

Przedsiębiorców z pewnością ucieszy fakt, że mimo rejestracji jako podatnik VAT-UE nie tracą oni zwolnienia od podatku.

Ważne jest, aby dokonać rejestracji VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji, która dotyczyłaby wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów, nabycia usługi, gdzie miejscem jej świadczenia jest kraj nabywcy lub świadczenia usług na rzecz klientów z UE, a miejscem świadczenia jest kraj prowadzenia działalności albo kraj zamieszkania nabywcy (czyli kraj inny niż Polska).

Jakie są terminy składania deklaracji VAT-UE?

Podatnicy czynni oraz osoby zwolnione z podatku VAT, które rejestrują się na potrzeby VAT-UE są zobowiązani do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE w trybie miesięcznym. Złożenie takiej deklaracji do urzędu możliwe jest tylko drogą elektroniczną, a termin upływa 25. dnia następnego miesiąca po miesięcznym okresie rozliczeniowym. Również tutaj, jak i w przypadku pozostałych rozliczeń podatkowych terminowa księgowość jest bardzo istotna.

Wpisy

Nowe kary VAT za nierzetelne rozliczanie podatku

Rok 2017 przebiega pod hasłem wielu zmian związanych z podatkiem VAT. Jedną z nich są dodatkowe sankcje VAT, które zostały nałożone na podatników. O jakich sankcjach mowa i z czego one wynikają?

Kto zostanie ukarany?

Do tej pory sankcje podatkowe były nakładane przede wszystkim na nieuczciwych podatników VAT, ale od stycznia uległo to zmianie. Od teraz karze podlegają też osoby, które nie miały złych zamiarów, lecz popełniły błąd w rozliczeniu. Kary te wynikają z wprowadzenia dodatkowych zobowiązań podatkowych za niedbałe rozliczenie podatku VAT.

Dodatkowe kary mogą być nałożone na przedsiębiorcę, który zaniży kwotę podatku do zapłaty lub zawyży wysokość podatku VAT do zwrotu czy do przeniesienia na kolejny miesiąc bądź kwartał. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to naczelnik urzędu skarbowego albo organ kontroli podatkowej może nałożyć na taką osobę dodatkowe sankcje VAT o wysokości 30% kwoty zaniżenia podatku do zapłacenia czy też zawyżenia nadwyżki wspomnianego podatku.

Zagrożeni karami są także ci przedsiębiorcy, który w ogóle nie złożyli deklaracji VAT i nie uiścili należnej sumy z podatku do urzędu skarbowego.

Czy taką sankcję można obniżyć?

Nałożoną sankcję w wysokości 30% można obniżyć do 20% kwoty podatku. Warunkiem jest tutaj złożenie po kontroli podatkowej korekty deklaracji VAT lub, jeśli w ogóle nie została złożona, pierwotnej deklaracji. W dokumencie należy uwzględnić wszystkie stwierdzone wcześniej nieprawidłowości. Należy także opłacić zaległy podatek lub zwrócić kwotę nienależnego nam zwrotu, która została nam wypłacona przez urząd skarbowy.

Uwaga na kary 100% dodatkowego zobowiązania!

Może dojść też że zostanie nałożona kara w wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego. Powodem takiej kary mogą być faktury kosztowe, które stwierdzają czynności czy usługi, które w ogóle nie miały miejsca, zawierają nieprawdziwe kwoty, dokumentują czynności mające obejść przepisy lub zostały wystawione przez nieistniejącą firmę.

W takich przypadkach karą zostają obciążeni nie przedsiębiorcy wystawiający fakturę lecz jej odbiorcy. W związku z tym kara zostanie nałożona również na osoby, które nieświadomie współpracowały z nieuczciwymi osobami i nie zauważyły żadnych nieprawidłowości. Dlatego też niezwykle ważna jest dokładna i uważna księgowość, która zauważy wszelkie błędy.

Wpisy

Od teraz urząd skarbowy rozliczy PIT za podatników

Resort finansów zaprezentował nową propozycję, dzięki której miałoby pojawić się kolejne ułatwienie w rozliczeniach podatkowych. Chodzi o rozliczenie podatnika przez urząd skarbowy. Jeżeli podatnik chciałby skorzystać z takiego rozwiązania, to wystarczy wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie zeznania PIT. Na takim rozwiązaniu może skorzystać wiele Polaków.

Do tej pory to podatnik sporządzał zeznanie, a urzędy je sprawdzały i kontrolowały. Teraz ma być odwrotnie. Jeśli podatnik będzie chciał, będzie mógł skontrolować sporządzone przez urząd skarbowy zeznanie.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o wykonanie takiego zeznania podatkowego będzie można złożyć poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów albo ze strony swojego banku. Wymagane jest podanie podstawowych danych: numeru PESEL, danych adresowych, adres mailowy, rok, za który ma być wypełniony wniosek oraz właściwy urząd skarbowy. Opcjonalnie można też podać organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przeznaczyć 1 procent podatku. Konieczne będzie też zaznaczenie chęci wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy skorzystanie z określonej ulgi.

Wniosek taki składać można jedynie drogą elektroniczną. Wymagany jest też oczywiście podpis. Akceptowany będzie podpis kwalifikowany, profil zaufany czy kwota przychodu, jaka była wykazana w zeznaniu podatkowym w roku wcześniejszym. Jeżeli będziemy składać wniosek za pośrednictwem naszego banku, to wystarczą dane uwierzytelniające stosowane w banku do weryfikacji posiadacza rachunku.

Ułatwienia także dla emerytów

Osoby będące na emeryturze również będą miały o wiele łatwiej. W ich przypadku wystarczy podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, ich urzędu skarbowego. Wniosek będzie można złożyć zarówno elektronicznie, jak i papierowo.

Gotowe zeznanie otrzymamy po maksymalnie 5 dniach. Podatnik będzie mógł owo zeznanie zaakceptować lub odrzucić. Jeśli nie podejmie żadnych działań do terminu złożenia zeznania, to zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Urzędy skarbowe będą przygotowywać zeznania podatkowe dla osób, które rozliczają się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci. To rozwiązanie ma zostać wprowadzone już do rozliczeń PIT za 2016 r. Dzięki temu zeznania podatkowe oraz księgowość mają być znacznie prostsze już teraz.

Wpisy

Kolejne ulgi dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowało projekt nowej ulgi dla przedsiębiorców. Przepisy mają rozszerzyć możliwość wpisania w koszt uzyskania przychodów wydatków przeznaczonych na maszyny i urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Zgodnie z przepisami, ulga ma dotyczyć zakupu środków trwałych, czyli maszyn i urządzeń wymaganych przy prowadzeniu firmy. Wydatki na ten cel, które zmieszczą się w przedziale od 10 000 do 100 000 złotych, będą mogły zostać wpisane w koszty uzyskania przychodów firmy. W przypadku najwyższej stawki dotyczącej wydatków oraz skorzystania z odpisu w pełnej wysokości, firma może zyskać nawet 17 000 złotych.

Projekt zakłada pewne ograniczenia w kwestii towarów, które będą mogły zostać wpisane w koszty uzyskania przychodów. Przepisom nie będą podlegały wydatki przeznaczone na zakup samochodów czy nieruchomości. Z odpisu będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się np. na rozbudowę parku maszynowego, zakup komputerów do firmy czy robotów potrzebnych przy wydajnej pracy przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że będzie to duże ułatwienie w księgowości tych firm, które ze względu na sytuację finansową odkładały do tej pory dużą inwestycję w zaplecze techniczne. Wiceminister rozwoju widzi tu również możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, przeznaczonych dla specjalistów zajmujących się obsługą nowo zakupionych maszyn. Przepisy będą służyć nie tylko poszczególnym firmom, ale mają być także częścią przyjętego w zeszłym roku Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Może to być zatem szansa dla całości polskiej gospodarki.

Z nowych przepisów będą mogli skorzystać zarówno płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podmioty objęte podatkiem od osób prawnych. Ulgi mają wspomóc przede wszystkim małe i średnie firmy, choć zyskać na nich będą mogły również większe podmioty. Prace legislacyjne nad nowelizacją nadal trwają. Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku drugiego kwartału bieżącego roku podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

100 zmian dla firm – pierwsze ułatwienia

Z początkiem stycznia 2017 roku weszły w życie pierwsze zmiany dotyczące obsługi księgowej i podatkowej firm. Z pakietu 100 uproszczeń wprowadzono jak na razie około 30.

Na pakiecie skorzystają mniejsze firmy, których roczny przychód netto wynosi maksymalnie 2 miliony euro. Od 1 stycznia przedsiębiorstwa te nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, ale mają prawo do korzystania z uproszczonej obsługi księgowej. Do tej pory próg wynosił 1,2 miliona euro, obecny limit umożliwia wprowadzenie oszczędności w większej liczbie firm. Kolejna zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. 250 tysięcy euro – tyle wynosi obecnie maksymalny próg przychodów, które umożliwiają skorzystanie z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do tej pory limit wynosił 150 tysięcy euro.

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników nie będą zobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ustalania regulaminów pracy i wynagradzania. Usprawni to działanie około 50 tysięcy firm zatrudniających 20-49 pracowników oraz umocni na tym polu pozycję przedsiębiorstw, które mają maksymalnie 19 osób. Do tej pory tylko te najmniejsze firmy miały prawo do rezygnacji z funduszu i regulaminów.

Wprowadzone zostały również zmiany chroniące prawa uczciwych podatników. Kontrole mają być przeprowadzane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tylko wtedy, gdy występuje realne prawdopodobieństwo naruszenia lub złamania prawa. Ponadto kontrole urzędowe będą mogły zbadać każdą sprawę wyłącznie raz; powtórna kontrola dotycząca tego samego zagadnienia nie będzie możliwa. Obecny system w dużej mierze opiera się na biurokracji, która również ma zostać ograniczona dzięki wprowadzonym zmianom.

Pierwsza ustawa wprowadzająca zmiany została oceniona pozytywnie. Zarówno eksperci, jak i przedsiębiorcy, jednogłośnie stwierdzają, że to duży krok do przodu i czynnik, który pozwala z nadzieją spojrzeć w przyszłość polskich firm. W ramach pakietu wprowadzonych zostanie kilka ustaw, planowana jest również szersza konstytucja dla biznesu.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Centralna Baza Rachunków – projekt ustawy

Powstał projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków – rejestrze informacji dotyczących przechowywania i inwestowania środków finansowych. Z założenia ma pomóc w lokalizacji majątków pochodzących z przestępstw oraz poprawić ściągalność długów. Eksperci podkreślają jednak, że bez odpowiednich regulacji ustawa może stanowić pole do nadużyć.

W bazie mają znaleźć się konta bankowe i płatnicze, a także rachunki dotyczące papierów wartościowych, Indywidualne Konta Emerytalne, fundusze inwestycyjne, usługi związane z walutami wirtualnymi, a nawet umowy ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi. Zbierane będą również dane dotyczące umów o udostępnieniu skrytki bankowej.

Rejestr ma zawierać wszystkie informacje dotyczące rachunku. Dotyczy to zatem nie tylko jego numeru, ale również danych osobowych właściciela, beneficjenta oraz pełnomocników. Informacje uzupełnione zostaną o datę otwarcia rachunku, NIP instytucji odpowiedzialnej za jego prowadzenie czy kod waluty. Projekt zakłada jedynie zbieranie danych pozwalających na odszukanie właściciela rachunku, poszczególne transakcje dotyczące konta nie będą analizowane.

Informacje zgromadzone w Centralnej Bazie Rachunków będą mogły zostać udostępnione na żądanie podmiotów uprawnionych do korzystania z tych danych. Wśród nich mają się znajdować między innymi sądy karne, prokuratura, komornicy sądowi, policja i Żandarmeria Wojskowa, a także szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dostęp do bazy będą miały również organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralna Baza Rachunków ma ułatwić lokalizowanie majątków przestępców oraz wartości związanych z egzekucją sądową lub administracyjną. Może również posłużyć do poprawy ściągalności podatków, poprzez identyfikację kont osób, które celowo rezygnują z prowadzenia pełnej księgowości, ukrywając swoje dochody. Specjaliści zwracają jednak uwagę na to, aby ostateczna ustawa nie tylko zapobiegała przestępstwom finansowym, ale również chroniła te podmioty, które w uczciwy sposób korzystają z rachunków bankowych czy inwestycyjnych.

Projekt ustawy został tuż przed świętami skierowany do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 10 stycznia 2017 roku. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie prawidłowo, część regulacji zostanie wprowadzona po 26 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Rozliczanie imprez świątecznych

Nową tradycją w polskich firmach stało się organizowanie przedświątecznych imprez czy wspólnych wyjść. Dla pracownika to przede wszystkim możliwość zintegrowania się z kolegami oraz szansa na poznanie kierownictwa w mniej formalnych warunkach. W przypadku pracodawcy może to być jednak zagadnienie sporne, mające wpływ na księgowość firmy.

Jeszcze do niedawna stanowisko organów podatkowych było w tej kwestii niezmienne. Do tej pory zgodnie z decyzją podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie świątecznej imprezy firmowej powinien naliczyć podatek jej uczestnikom, ponieważ stanowi to dla nich korzyść wynikającą ze stosunku pracy.

Na temat opodatkowania udziału pracowników w przyjęciu świątecznym wypowiedział się jakiś czas temu Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z jego stanowiskiem pracodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników, którzy uczestniczyli w firmowej imprezie. Co więcej, firma organizująca przyjęcie może wpisać wydatki na ten cel w koszt uzyskania przychodu.

Ważne jest jedynie, aby podkreślić odpowiednio sformułowany cel przyjęcia świątecznego. Wystarczy udowodnić, że impreza ma na celu poprawę atmosfery w firmie i integrację jej pracowników, co będzie miało wpływ na wydajność ich późniejszej pracy. W takiej sytuacji możliwe będzie rozliczenie wydatków na przyjęcie w kosztach podatkowych pracodawcy. Organy podatkowe zachowują to podejście również w przypadku imprez, w których pracownicy biorą udział razem z rodzinami. Cel pozostaje niezmienny – poprawa atmosfery i zachowanie wysokiego poziomu motywacji pracowników – a zatem wydatki na imprezę są bezpośrednio powiązane z przychodem pracodawcy.

Warto zwrócić uwagę na kwestię upominków dla pracowników, które coraz częściej rozdawane są przy okazji świątecznych przyjęć. Jeśli nie zostaną sfinansowane z pieniędzy pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale na przykład ze środków obrotowych firmy, pracodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od obdarowanego pracownika. W przypadku pobrania na ten cel pieniędzy z zfsś, pracownik nie będzie musiał zapłacić podatku, zaś pracodawca będzie mógł rozliczyć upominki w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Zmiany w ustawie o VAT

Budżet państwa może zwiększyć się o około 3,4 miliarda rocznie. Będzie to wynik dużej nowelizacji ustawy o VAT przyjętej 25 października. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie szarej strefy.

Ustawa przewiduje utrzymanie obecnie stosowanych podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku. Obniżenie obowiązujących stawek – wynoszących 23% i 8% – spowodowałoby zdaniem rządu obniżenie wpływów do budżetu o 7,5 miliarda złotych.

Rozszerzeniu ma ulec mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, zgodnie z którym czynny podatnik VAT podczas sprzedaży towaru nie ma obowiązku naliczenia kwoty podatku. Podatek musi naliczyć nabywca produktu. Obowiązuje to w przypadku takich towarów jak: złoto inwestycyjne i w formie surowca lub półproduktu, laptopy, smartfony, tablety czy notebooki. Nowelizacja ustawy rozszerza mechanizm również na usługi budowlane oraz procesory, jednak z zastrzeżeniem, że ostatni przykład dotyczy wyłącznie transakcji powyżej 20 tysięcy złotych.

Przewiduje się również przywrócenie sankcji administracyjnej, jednak w nieco zmodyfikowanej formie. Podatnik, który zaniży lub podwyższy kwotę w deklaracji, zostanie obciążony sankcją wynoszącą 30% zawyżenia lub zaniżenia. Jedną z propozycji jest także wprowadzenie podwyższonej sankcji dla podatników oszukujących w deklaracjach i wystawiających puste faktury.

Projekt zakłada ograniczenie możliwości rozliczania kwartalnego wyłącznie do małych podatników oraz nowych płatników VAT. Dane dotyczące księgowości będą mogły być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek zakłada przesyłanie ich co miesiąc. Plany obejmują także podwyższenie kwoty wartości sprzedaży, która uprawnia do zwolnienia z płatności podatku VAT. Obecnie stosowany limit 150 tysięcy złotych ma zostać podwyższony do 200 tysięcy. Po przekroczeniu tej wartości sprzedaży podatnik nie będzie miał już prawa do zwolnienia z płatności.

Projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT nie jest oceniany wyłącznie pozytywnie. Eksperci twierdzą, że w ten sposób nie da się ograniczyć szarej strefy, zaś rząd zbyt optymistycznie zawyża kwoty, które miałyby wpłynąć do budżetu państwa.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl