Blog księgowy

Artykuły tagu biuro rachunkowe poznań

Wpisy

Rozliczanie PIT-37 – co należy wiedzieć?

Zbliżająca się wiosna to nie tylko przebudzenie do życia całej przyrody – dla nas to także gorący okres rozliczeń podatkowych. Jako że w Polsce obowiązują różne rodzaje opodatkowania, ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzenie działalności występują rozmaite wnioski oraz formularze. Najpopularniejszym z nich jest PIT-37. Co należy wiedzieć na jego temat?

Najważniejszą kwestią jest to, kogo dotyczy ten rodzaj zeznania rocznego. PIT-37 jest używany do rozliczenia dochodów osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody na terenie naszego kraju.

Wysokość podatku zależy od tego, jakie w danym roku mieliśmy dochody. Podatek obliczany jest od podstawy opodatkowania, czyli dochodu pomniejszonego o dopuszczalne odliczenia jak np. darowizny na organizacje społeczne czy też ulgi na leki. Jeżeli podstawa, jaką uzyskamy będzie mniejsza niż 85 528 zł to obowiązuje nas 18% podatek. Natomiast jeśli kwota ta będzie wyższa, to od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek 32%.

Nasze podatki możemy rozliczyć na dwa sposoby: przez Internet bądź fizycznie. Rozliczenie fizyczne wiąże się z pójściem z wypełnionym formularzem PIT do zadeklarowanego przez nas wcześniej urzędu skarbowego lub wysłanie go pocztą. Natomiast pierwsza z opcji oznacza skorzystanie z e-deklaracji i wysłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną przy użyciu odpowiedniego programu. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, bowiem część danych w dokumencie jest wypełniania automatycznie przez fiskus. W ten sposób zaoszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko ewentualnej pomyłki przy uzupełnianiu danych.

Niezależnie od formy rozliczenia podatku wszystkich obowiązuje ta sama data złożenia deklaracji. Termin złożenia upływa z końcem kwietnia, lecz w związku z tym, że w roku 2017 dzień 30 kwietnia jest w niedziele, termin ten ulega przedłużeniu do 2 maja.

Jeśli nie złożymy wymaganych dokumentów w terminie, musimy liczyć się z nałożeniem na nas kary, która może sięgać nawet 27 tys. złotych. Na szczęście możemy wyjaśnić nasze spóźnienie poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, dzięki któremu istnieje szansa na wycofanie się urzędu z nałożenia na nas kary. W przypadku, gdy nie lubimy ryzyka i obawiamy się, że wypełnimy formularz błędnie, lub po prostu o nim zapomnimy, to warto rozważyć skorzystanie z usług biura rachunkowego, które może okazać się niezwykle pomocne.

Wpisy

Kiedy pracodawca rozliczy PIT za pracownika

Każdy podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym, jest zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem z przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym konieczne jest złożenie do wybranego urzędu skarbowego odpowiedniej deklaracji podatkowej. Pracownik, który pozyskiwał przychody tylko od jednego pracodawcy może go zobowiązać, aby ten rozliczył podatki dochodowe od osób fizycznych w jego imieniu.

Jednak pracownik nie może zdecydować dowolnym momencie o tym, czy chce, żeby jego szef rozliczył w jego imieniu podatek. Warunkiem jest tutaj przekazanie pracodawcy prawidłowo wypełnionego formularza PIT-12 w odpowiednim terminie, który upływa 10 stycznia danego roku podatkowego.

PIT-12 jest to oświadczenie w celu dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu, który podatnik otrzymał w danym roku podatkowym. W formularzu tym podatnik oświadcza, że w danym roku nie miał innych dochodów opodatkowanych skalą podatkową niż te, które uzyskał od płatnika i że nie będzie korzystał z preferencji w opodatkowaniu, które występują w postaci ulgi oraz możliwość złożenia PIT wspólnie wraz ze współmałżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto zobowiązuje się, ze nie dolicza kwot wcześniej już odliczonych prócz tych, których dokona sam płatnik.

Jeżeli pracownik złożył swojemu pracodawcy deklarację PIT-12 w terminie, to ten na jej podstawie złoży za swojego pracownika deklarację roczną na druku PIT-40 do końca lutego danego roku. Wszystkie czynności z tym związane są wykonywane przez pracodawcę lub biuro rachunkowe, z którym współpracuje firma. Po tym podatnik nie otrzyma już informacji podatkowej PIT-11, tylko gotową deklarację PIT-40, która zostanie wysłane także bezpośrednio do danego urzędu skarbowego.

Wpisy

Co grozi pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia w terminie?

Terminowe wypłacanie wynagrodzenia należy do obowiązku każdego pracodawcy. Wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Niewypłacanie wynagrodzenia w terminie to narażanie się na konsekwencje. Co grozi pracodawcy?

Artykuł 94 punkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. stanowi, że naruszenie tego obowiązku (brak wynagrodzenia w terminie, bezpodstawne zaniżenie kwoty, nieprawidłowe potrącenie z wynagrodzenia) to wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Jeżeli kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykaże te zaniedbania, pracodawca może zostać objęty mandatem w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Konsekwencją nieterminowych wypłat jest również konieczność wypłaty odsetek ustawowych, a nawet odszkodowania, jeżeli pracownik wykaże przed sądem, że w wyniku zwłoki w wypłacie poniósł określone szkody.

Pracownik może również wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 85 par. 1 traktuje, że pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za pracę, co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym terminie, który określa regulamin.

W jakiej sytuacji pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie?

Kiedy brak terminowej zapłaty spowodował określone szkody, np. w związku z kredytem bankowym, gdzie nieuregulowanie raty w odpowiednim czasie może doprowadzić do naliczenia dodatkowych opłat. Wówczas pracownik ma prawo ubiegać się o naprawienie szkody w pełnej wysokości, czyli zażądać od pracodawcy odszkodowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z biurem rachunkowym.

Pozdrawiam, Biurosupport.pl