Blog księgowy

Artykuły tagu biuro księgowe poznań

Wpisy

Kiedy od paragonu można odliczyć VAT?

Zgodnie z polskim prawem podstawą odliczenia VAT są faktury. Jednak istnieją sytuacje, których przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT z otrzymanego od sprzedawcy paragonu. Warunkowe jest to odpowiednimi przepisami i jest możliwe jedynie w określonych okolicznościach. Kiedy zatem obsługujące nas biuro księgowe może odliczyć podatek VAT od paragonu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącym wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) w § 3 pkt 4 podatek VAT może zostać odliczony jedynie z tych paragonów, które są jednocześnie fakturami, lub które mogą być traktowane jako faktury.

Mogą to być np. paragony za przejazd płatną autostradą czy jednorazowe bilety za przejazdy na odległość wynoszącą minimum 50 kilometrów. Paragony te muszą dokumentować zakup towaru czy usługi, które wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. W innych przypadkach VAT nie może być odliczany na podstawie paragonów.

Warunkiem rozliczenia wspomnianego wyżej paragonu są odpowiednie dane, które muszą się na nim znajdować. Chodzi o numer i datę wystawienia paragonu, imię i nazwisko lub nazwę podatnika (czyli tutaj sprzedawcy), numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP), informacje, które pozwolą określić rodzaj usługi (zwłaszcza nazwę autostrady), kwotę podatku a także należną ogólną kwotę.

Ręczne dopisywanie NIP w takiej sytuacji należy do ryzykownych i w związku z tym zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie prośba do sprzedającego o wystawienie faktury. Dlaczego? Otóż organy podatkowe z pewnością zakwestionują taki sposób odliczenia, co może mieć później poważniejsze konsekwencje. Ministerstwo Finansów zastrzegło, że paragon z odręcznie dopisanym NIP nie daje podstaw do odliczenia, gdyż nie spełnia roli faktury uproszczonej.

Wpisy

ZUS a OFE. Okienko transwerowe otwarte od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 roku ponownie można wybierać między oszczędzaniem całości składki emerytalnej w ZUS a przekazywaniem jej części do otwartego funduszu emerytalnego.

1 lutego 2014 roku w życie weszła reforma systemu emerytalnego, dzięki której ubezpieczeni mogą dobrowolnie przystępować do otwartych funduszy emerytalnych. Osoby rozpoczynające pracę zawodową mogą przystąpić do OFE w okresie 4 miesięcy od podjęcia działalności powodującej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Pozostali, dotychczas obowiązkowo oszczędzający w OFE, mogą we wskazanych okresach zdecydować, czy będą oszczędzać na emeryturę również w OFE, czy wyłącznie w ZUS.

Dotychczasowe decyzje nie były ostateczne. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 roku możemy ponownie dokonać wyboru i zmienić swoją decyzję. Kolejne okienka będą otwierane co 4 lata – następna możliwość pojawi się zatem w 2020 roku.

Osoby, które zamierzają zmienić swój wybór co do sposobu oszczędzania, zobligowane są do złożenia oświadczenia według urzędowego wzoru.

Szczegóły w profesjonalnym biurze księgowym lub urzędach.

Pozdrawiamy, BiuroSupport.pl

Wpisy

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Nowe zasady

Od stycznia obowiązuje nowa, co ważne, obniżona do 4% stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Z nowych, obniżonych odsetek można korzystać jedynie przez 6 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji.

Nowe przepisy NIE obowiązują w przypadku:

  • Złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • Dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

1 stycznia 2016 roku zmianie uległo kilka kwestii:

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, tj. 4%. Przed nowelizacją ustawy było to 75% stawki podstawowej. Płatnik może zastosować preferencyjną stawkę w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków:

  • Złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Termin należy liczyć od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji, a nie od dnia, w którym podatnik wykrył zaległość podatkową. Zastosowanie tego terminu nie zależy od tego, czy deklaracja została złożona.

Te rewolucyjne zmiany z pewnością przysłużą się z pewnością wszystkim podatnikom.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na ten temat? Skontaktuj się z biurem księgowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

 

Wpisy

Zmiany w rachunkowości od 2016 roku. Część 2

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat zmian w rachunkowości, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Dziś kontynuujemy wątek i wyszczególnimy kolejne zmiany wprowadzone przez Ustawę z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Ułatwień ciąg dalszy. Co jeszcze będzie uproszczone?

  • Klasyfikacja umów leasingu, tj. według zasad określanych w przepisach podatkowych,
  • odstąpienie do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • niestosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Wyłączenie małych organizacji pozarządowych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze stosowania przepisów o rachunkowości.

Są to:

  • jednostki, które działają w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • jednostki, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
  • jednostki, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.

Zmiana przepisów w zakresie terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro (dotyczy kwot 1.200.000 i 2.000.000).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (a nie jak dotychczas na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy). Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015r.

Rozszerzono obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania z działalności jednostki na spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej (zmiana art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli nadal nie wszystko jest dla Ciebie jasne, skontaktuj się ze specjalistami z biura księgowego, na pewno wszystko Ci wyjaśnią.

Szykuje się ciekawy rok dla przedsiębiorców!

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl