Blog księgowy

Wpisy

Rodzaje umów o pracę

22 lutego 2016 roku wprowadzono zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów o pracę. Od tego momentu mogą zostać zwarte trzy umowy o pracę:

  • Na okres próbny
  • Na czas określony
  • Na czas nieokreślony

Zrezygnowano również z wyodrębnienia wśród rodzajów umówi o pracę umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo. Jednak w dalszym ciągu zostają one podtypami umów na czas określony. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy uwzględniły bowiem te umowy jako szczególne przypadki zawierania umów na czas określony.

Łączna liczba umów o pracę

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Wszystko po to, aby uniemożliwić zawieranie długoterminowych umów o pracę na czas określony. Ograniczenia nie będą miały zastosowania do umów o pracę zawieranych na czas określony w następujących przypadkach:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • gdy pracodawca wskaże obiektywnie przyczyny leżące po jego stronie, a przyczyny te zostaną wpisane do umowy o pracę oraz zostanie zawiadomiony o tym fakcie okręgowy inspektor pracy.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia i danego pracodawcy.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment