Blog księgowy

Wpisy

Nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Najważniejsze informacje

Od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Na czym polegają najważniejsze zmiany?

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831 z późn. zm.).

 Ustawa zmienia zasady dotyczące ubezpieczeń społecznych osób, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie oraz innej umowy o świadczenie usług, do której na podstawie Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Co trzeba wiedzieć?

Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz jeżeli będzie spełniał warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów – będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym dotyczą również zleceniobiorców, którzy posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty.

Przepisy nie zmieniają jednak tych, które określone zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli zleceniobiorca będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej firmie (jego wynagrodzenie z tego tytułu będzie co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu tylko dobrowolnie).

Więcej szczegółowych informacji u doradcy podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment